Projekts MOTIV-ACTION: Iepazīstinām ar Latvijas pieredzi e-karjeras konsultēšanā

Galvenie no MOTIV-ACTION projekta iznākumiem ir izstrādāt apmācību kursa saturu, kas ļaus atbalstīt cilvēkus ar zemu kvalifikācijas līmeni un palielināt viņu konkurētspējas darba tirgū. Lai izveidotu šī apmācību kursa saturu, nepieciešams apzināt jau esošos rīkus, metodes, paņēmienus un citus digitālos risinājums, kas jau šobrīd veiksmīgi darbojas un ir atzīti par mērķtiecīgiem un efektīviem. Izejot no šī apkopojuma, projekta ietvaros tiks veidots pamats mācību kursam. Zemāk piedāvājam iepazīties tuvāk ar Latvijas labās prakses piemēriem dažādu karjeras izvēles pakalpojumu, darba meklēšanas un atbalsta pasākumu jomā.

Kopējā situācija karjeras veidošanas speciālistu vidū Latvijā

Viens no MOTIV-ACTION projekta partneriem ir Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija (LKAAA), kuras sastāvā ir vairāk nekā 100 individuālie un korporatīvie biedri no dažādām valsts, pašvaldību un privātā sektora pārstāvjiem un organizācijām. LKAAA biedru sastāvā ir izglītības un karjeras atbalsta speciālisti, psihologi, mākslas terapeiti, sociālie darbinieki, bērnu un jauniešu centru speciālisti un daudzi citi pārstāvji, kas savu darba ikdienu velta karjeras ceļa apzināšanai un izvēlei dažādām mērķa grupām: bērniem, jauniešiem, studentiem, pieaugušajiem, t.sk. bezdarbniekiem un darba meklētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

LKAAA mērķi ir veicināt sabiedrības informētību par karjeras atbalsta pakalpojumu nozīmi ekonomikas, sociālās kohēzijas un personības attīstības stiprināšanā; veicināt sadarbību starp profesionālās orientācijas speciālistiem, kas strādā izglītības, jaunatnes un nodarbinātības nozarēs, Latvijā un citās valstīs; apvienot personas un organizācijas Latvijas karjeras atbalsta sistēmā, kā arī citas ieinteresētās personas, kuras interesē karjeras attīstības kvalitāte un attīstība Latvijā.

Neapšaubāmi 2020. gads bija stimuls, lai digitālā veidā radītu un veidotu arvien vairāk un vairāk dažādu rīku. Šobrīd var droši apgalvot, ka pieejamo digitālo rīku skaits karjeras konsultēšanā ir palielinājies vairākas reizes, salīdzinot ar periodu pirms pandēmijas. Tajā pašā laikā ne katrs digitalizētais rīks ir tik efektīvs, cik tas bija “uz papīra”, vai viegli lietojams.

Lai apzinātu un apkopotu kopējo situāciju Latvijā, starp visiem LKAAA biedriem tika izsūtīta aptauja, lai paši speciālisti novērtētu digitālo rīku karjeras konsultēšanā pieejamību un praktisko izmantošanu, kā arī, lai noskaidrotu speciālistu viedokli un attieksmi pret dažādiem digitālajiem risinājumiem un to lietderību.

62% no visiem respondentiem atzīmēja, ka viņi var nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu karjeras konsultēšanu, izmantojot Latvijā pieejamus dažādus digitālos risinājumus. 35% atbildēja, ka to var izdarīt daļēji. 3% respondentu atbildēja, ka viņi nevar nodrošināt kvalitatīvu darbu ar klientiem, vienlaikus sniedzot konsultācijas tiešsaistē un izmantojot digitālos rīkus. Respondentiem tika lūgts novērtēt digitālo rīku pieejamību Latvijā (no 1 līdz 7, kur “1” nozīmē, ka pieejamie rīki nav pietiekoši, lai nodrošinātu pakalpojumus, bet “7” nozīmē, ka karjeras atbalsta nodrošināšanai ir pietiekami daudz rīku):

Lielākā daļa respondentu atzīmēja, ka viņiem ir pieejami tādi rīki kā Zoom, MS Teams, WhatsApp un citi video konferenču rīki, lai nodrošinātu “nepieciešamo minimumu” karjeras atbalstam, piemēram, konsultācijas. Tajā pašā laikā pastāv trūkums dažādu instrumentu pieejamībā, kurus var izmantot novērtēšanas un novērtēšanas procesā. Karjeras konsultantiem nav vai nu bezmaksas rīku, vai darba devēju apmaksātu rīku, vai arī viņiem nav pietiekami daudz zināšanu, kur atrast pareizos rīkus, vai arī viņiem ir zema datoru un interneta lietošanas prasme.

Aptaujā karjeras atbalsta speciālistiem tika lūgts izcelt galvenās grūtības un vājās vietas viņu darbā. Visas atbildes var apkopot vairākās jomās:

 • Nespēja pievērsties attālinātam darbam un grūtības aizstāt “fiziskos” darba rīkus uz tiem rīkiem, kas būs piemēroti tiešsaistes konsultācijās;
 • Zināšanu trūkums par to, kā un kur atrast nepieciešamos rīkus, kas būs piemēroti dažādās situācijās, un pietiekamu datorprasmju trūkums;
 • Grūtības skaidri nolasīt klienta emocionālo stāvokli attālo konsultāciju laikā, kā arī atgriezeniskās saites trūkums un vēlmes trūkums piedalīties tiešsaistes konsultācijā no klienta puses;
 • Nav vienas konkrētas vietas (platformas), kur tiktu apkopoti visi pieejamie rīki atbilstoši dažādām vajadzībām un situācijām, īsi aprakstot vai norādot, kā izmantot šos rīkus;
 • Tehnisko risinājumu (datoru, viedtālruņu, planšetdatoru un interneta) trūkums lauku apvidū. Iespējamās tehniskās problēmas darbā ar klientu, piemēram, slikts interneta savienojums.

Izejot no augstāk minētā, ir arī daži karjeras attīstības speciālistu ieteikumi un idejas, kā uzlabot digitālo karjeras atbalstu:

 • Izveidot vienotu platformu vai katalogu ar dažādiem pieejamiem rīkiem, ko izmantot dažādās situācijās atbilstoši dažādām vajadzībām;
 • Organizēt dažādus seminārus, darba un / vai ideju prāta vētras grupas, lai mācītos viens no otra, dalītos pieredzē un idejās starp speciālistiem;
 • Digitalizēt dažādus novērtēšanas un piemērotības rīkus, kas būtu noderīgi karjeras konsultēšanā, piemēram, testus, asociatīvās kārtis, profesiju kartītes utt.;
 • Uzlabot izpratni un prasmes par to, kā organizēt tiešsaistes darbu karjeras speciālistiem;
 • Apvienota platforma karjeras atbalsta speciālistiem un klientiem ar iespējām pašiem aizpildīt dažādus testus, kā arī sazināties ar speciālistiem, tikties savā starpā darba grupās;
 • Izveidot platformu ar klientu digitālo portfolio.

Kas tad Latvijā īsti ir labās prakses piemēri e-karjeras atbalsts sniegšanā?

Zemāk ir apkopoti 5 labās prakses piemēri Latvijas nacionālajā līmenī – prakses, kas ir jaunieviestas pateicoties pandēmijai un no tās izrietošajām sekām, gan arī prakses, kas darbojas jau gadiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ir valsts pārvaldes iestāde, kurā sniegto pakalpojumu galvenās jomas ir sociālā un profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti darbspējas vecumā.

Daļa no profesionālās rehabilitācijas ir profesionāls piemērotības noteikšanas process, kurā tiek iesaistīta multiprofesionālā komanda, piemēram, ārsts, fizioterapeits, psihiatrs, ergoterapeits, sociālais darbinieks, psihologs, skolotājs, aprūpētājs, karjeras konsultants (un citi, ja nepieciešams). Katrs speciālists novērtē klientu (individuāli vai grupu nodarbībās) atbilstoši savai kompetencei. Novērtēšanas procesa beigās katrs klients saņem ieteikumus par turpmākajām darbībām, lai: 1. pēc iespējas uzlabotu savu veselības stāvokli; 2. uzlabotu teorētiskās zināšanas; 3. uzlabotu dažādas sociālās prasmes. Un ieteikuma galvenā sastāvdaļa ir secinājums par to, kura profesionālās rehabilitācijas apmācību programma ir vispiemērotākā katram klientam atbilstoši viņa interesēm, spējām un veselības stāvoklim.

2020. gada aprīlī viss novērtēšanas process kļuva par 100% attālināts, izmantojot dažādus digitālos risinājumus.

SIVA speciālisti izstrādāja vadlīnijas, lai nodrošinātu attālinātās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, jo ne katrs klients var saņemt pakalpojumu e-vidē. Visi novērtējumā izmantotie testi, metodes un rīki, kas tika izmantoti papīra formā, tagad ir digitalizēti un izmantoti tiem klientiem, kuriem ir tehniskas iespējas (piemēram, dators ar web-kameru un mikrofonu vai klēpjdatoru, interneta pieslēgums un minimālas digitālās prasmes).

Attālinātais novērtēšanas process ļoti atšķiras no procesa, kas tika nodrošināts SIVA uz vietas, strādājot ar klientiem individuāli vai grupās. Attālinātajā darbā ar klientiem ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Bet pakalpojuma lielākais ieguvums ir klientu spēja saņemt pakalpojumu jebkurā laikā. Salīdzinot ar klātienes novērtēšanas procesu, attālinātajam pakalpojumam piesakās klienti, kuri ir vairāk motivēti mainīt savu dzīvi un iesaistīties mācību procesā (profesionālajā apmācībā) un nākotnē integrēties darba tirgū.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas studentu serviss, kur galvenā darbības joma ir sadarbības un komunikācijas veicināšana starp universitātēm, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem; palīdzēt jauniešiem integrēties darba tirgū un attīstīt profesionālo karjeru, kā arī sniegt karjeras un psiholoģisko atbalstu.

Pandēmijas dēļ ikgadējā klātienes RTU karjeras diena kļuva par “RTU virtuālās karjeras dienu” 2021. gadā, tajā pulcējās 75 uzņēmumi un organizācijas un aptuveni 1400 dalībnieki. Tā kā pasākums bija tiešsaistē, tas bija pieejams no jebkuras vietas Latvijā un ārvalstīs. Katram uzņēmumam bija virtuālais stends ar daudz dažādu informāciju par tiem teksta, attēlu un video formātā. Uzņēmumu pārstāvji piedāvāja individuālas video sarunu laika nišas, kuras bija jāpiesaka iepriekš, ja apmeklētāji vēlas privātu konsultāciju vai pieteikties darba piedāvājumam. Bija arī iespēja sākt tērzēšanu: studentiem ar visiem uzņēmumiem, uzņēmumiem - ar visiem apmeklētājiem. Tika nodrošināta paralēla programma ar 9 vebināriem, kurus vadīja pasākuma atbalstītāj-uzņēmumi un vieslektori. Organizatori un uzņēmumi savos virtuālajos stendos rīkoja dažādus konkursus ar iespēju laimēt balvas visaktīvākajiem dalībniekiem.

Virtuālā karjeras diena ir lieliska iespēja iegūt un uzturēt kontaktus ar nozares spēcīgākajiem un lielākajiem uzņēmumiem, kas ir nepieciešama studentiem un personāla atlases speciālistiem. Studenti var iegūt zināšanas par nepieciešamajā prasmēm un specifiskām zināšanām, kuras no viņiem varētu sagaidīt darba devēji. Savukārt, uzņēmumiem ir iespēja iepazīties ar saviem potenciālajiem darbiniekiem. Kad studenti vēršas Karjeras nodaļā, lai saņemtu ieteikumus, kur strādāt, RTU jau zina uzņēmumus, kas ir atvērti jauniem darbiniekiem. Salīdzinot ar iepriekšējā gada datiem, var apgalvot, ka aptuveni 60% apmeklētāju ir atraduši darbu vai praksi pateicoties šim pasākumam.

Nodarbinātības valsts aģentūra, sākot ar 2016. gadu, nodrošina e-apmācības moduļus bezdarbniekiem un darba meklētājiem, lai viņi mācītos un iegūtu prasmes, kā 1. rakstīt pavadvēstuli un sagatavoties darba intervijai un iegūt zināšanas par to 2. kā veidot efektīvas darba meklēšanas stratēģijas.

E-mācību modulis “Motivācijas vēstules rakstīšana un sagatavošanās darba intervijai” satur 2 daļas. 1. daļa ir par pavadvēstules saturu un tehnisko pusi, koncentrējoties uz motivāciju, kā un kur to var atrast, kas ir būtisks pavadvēstulē, kā paredzēt darba devēja cerības, kā strukturēt un noformēt pavadvēstuli. Ir iekļauti motivācijas pašnovērtēšanas rīki un pavadvēstules piemēri. 2. daļa ir vērsta uz darba interviju: kas ir būtisks, gatavojoties intervijai, ir iekļauta informācija par atbilstošu darba intervijai izskatu, kā sevi parādīt un radīt pozitīvu tēlu darba devējam, kā pārvarēt psiholoģiskās barjeras un ko darīt pēc intervijas. Ir iekļauti interaktīvi tematiskie dialogi.

E-apmācības modulis “Kā izveidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” palīdz izstrādāt darba meklēšanas metodes, kā soli pa solim strukturēt darba meklējumus, kā noteikt darba meklēšanas darbības prioritātes un izstrādāt darba meklēšanas plānu. Modulis ietver 3 daļas: darba meklēšana, laika plānošana un stresa vadība. Apmācību modulis palīdz izpētīt un uzlabot darba meklēšanas prasmes, būt efektīvam laika plānošanā darba meklēšanas periodā un kā tikt galā ar stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un darba meklēšanas laikā. Moduļa saturs ietver teorētiskus jautājumus, audio un video materiālus, dialogu simulācijas.

Šo digitālo rīku pozitīvā ietekme ir iespēja jebkurā laikā būt pieejamai visiem, kurus interesē zināšanu un prasmju uzlabošana darba meklēšanas jautājumos. Ieviestie e-apmācības moduļi ir draudzīgi lietotājiem. Lai izmantotu šos moduļus, nav nepieciešamas īpašas zināšanas, pietiek ar digitālo prasmju pamata līmeni.

CV-Online Latvia SIA un CV.lv tiešsaistes darba meklēšanas portāls, kas darba meklētājiem piedāvā ērti pieteikties jebkuram darba sludinājumam, saņemt paziņojumus par jauniem piemērotiem darbiem, reģistrēt CV un izmantot citas iespējas, kā arī saņemt padomus un konsultācijas.

CV.lv ir tiešsaistes avots, kurā katrs darba meklētājs var izveidot savu CV (kopā ar padomiem, kā to izdarīt) un jebkurā laikā atjaunināt tajā esošo informāciju. Visi publicētie CV ir pieejami darba devējiem, tāpēc portāla meklēšanas sistēma darbojas abos virzienos – lietotājiem palīdz atrast piemērotu darba piedāvājumu un darba devējiem – atrast piemērotāko darbinieku.

Profila iestatījumi ļauj atzīmēt potenciālā darba devēja darbības jomas, kuras visvairāk interesē lietotāju, un saņemt paziņojumus par vakancēm. Tādā veidā lietotājs var būt drošs, ka nepalaidīs garām piemēroto darba piedāvājumu.

Portāls piedāvā izmantot meklēšanas sistēmu, kurā katrs darba meklētājs var atrast darba sludinājumus pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, kategorijas (darbības jomas), minimālās algas un nepieciešamajām valodu zināšanām.

Precīzi un pilnīgi aizpildot informāciju profilā un pašā CV, lietotājs var būt pārliecināts, ka pozitīvā gadījumā darba devējs var arī sazināties ar viņu darba intervijai.

CV-Online Latvia ir vadošais tiešsaistes personāla atlases pakalpojuma sniedzējs Baltijas valstīs, kas darbojas Latvijā vairāk nekā 20 gadus un piedāvā daudzveidīgus risinājumus darba meklētājiem un darba devējiem nacionālā līmenī un ārvalstīs.

CV-Online ir pirmais tiešsaistes personāla atlases uzņēmums Baltijas valstīs, kas dibināts Igaunijā 1996. gadā un 1999. gadā paplašinājās arī uz Latviju un Lietuvu. Vairāk nekā 20 darbības gadu laikā CV-Online ir kļuvis par stabilu tirgus līderi Baltijas valstīs ne tikai pārdošanas apgrozījumu, bet arī kā inovācijas priekšteci savā jomā. CV-Online Latvia šodien pārstāv vairākas darbības līnijas un zīmolus.

Katru dienu CV.lv darba portāls savieno darba meklētājus un darba devējus, atbalstot abus, lai veiktu pareizo izvēli. Šobrīd portālā ir: 1 600 000 apmeklējumi mēnesī; 190 000 reģistrētu lietotāju; 77 000 sekotāju sociālajos medijos; 41 000 CV datu bāzē; 30 000 publicētu darba sludinājumu gadā; 3 500 aktīvo biznesa klientu (darba devēju); 400 personāla atlases projektu gadā; 21 gada pieredze šajā jomā ļauj sniegt pēc iespējas kvalitatīvākus un ilgtspējīgākus pakalpojumus.

IT izglītības fonds izveidoja tiešsaistes platformu startdesign.lv - tiešsaistes kursu par dizaina domāšanu un digitālajām grāmatām dizainam un tehnoloģijai, kas ir paredzēts studentiem, skolotājiem un citiem cilvēkiem, kuri vēlas attīstīt savas prasmes tehnoloģiju un dizaina jomā.

Startdesign.lv ir tiešsaistes platforma ikvienam, kurš vēlas uzzināt par dizaina domāšanu. Šī metodika ir ļoti populāra un šobrīd tiek izmantota ne tikai informācijas tehnoloģiju uzņēmumos, bet arī citās jomās, kurās nepieciešama jaunu produktu, ideju, pieeju izstrāde.

Startdesign.lv izstrādāts IT izglītības fondam sadarbībā ar Latvijas mobilo sakaru operatoru SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT), inovāciju kvartālu VEFRESH un informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Accenture.

Platforma startdesign.lv sastāv no divām daļām - tiešsaistes kursa par dizaina domāšanu (https://www.startdesign.lv/) un digitālajām grāmatām par vairākiem dizaina virzieniem, piemēram, vides dizainu, interjera dizainu, modes dizainu un digitālā dizaina produktiem (https://www.startdesign.lv/dizains-un-tehnologijas). Visus materiālus ir veidojuši nozares profesionāļi, un tie ir bez maksas pieejami visiem, kurus interesē dizains, tehnoloģijas un dizaina domāšana.

Tiešsaistes kurss par dizaina domāšanu sastāv no aprakstiem, piemēriem, videoklipiem utt., kas iepazīstina ar dizaina domāšanas procesa posmiem, sākot no pētījumiem un problēmu noteikšanas līdz prototipu veidošanai un testēšanai. Digitālās grāmatas par dizainu tiek veidotas arī no dizaina domāšanas viedokļa, lai cilvēki varētu redzēt, kā šo metodiku var īstenot reālās dzīves projektos.

IT izglītības fonds turpina darbu pie jauniem mācību materiāliem, kurus var iekļaut platformā.

Apkopotiem labās prakses piemēri un iedvesmojošā prakse būs lieliska bāze MOTIV-ACTION mācību moduļiem un rīkiem, kurus izmantot, lai palielinātu darba meklēšanas un atrašanas iespējas pieaugušajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Uzziniet vairāk par šīm organizācijām un to praksi:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra  https://www.siva.gov.lv/en 

Rīgas Tehniskā Universitāte  https://www.rtu.lv/en

Nodarbinātības valsts aģentūra  https://www.nva.gov.lv/en

CV Online Latvia SIA  https://cv.lv/en/

IT izglītības fonds  https://www.startdesign.lv/